Статут Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством юстиції України 1 з’їздом Профспілки працівників
04 січня 2000 року агропромислового комплексу України
Свідотство № 1306 25.05. 1990 р.

ВЗЯТО ДО ВІДОМУ ЗАТВЕРДЖЕНО
із змінами та доповненнями із змінами та доповненнями
в новій редакції в новій редакції
11 липня 2000 р. III, IV і V з’їздами та Центральним
8 липня 2004 р. Комітетом Профспілки
22 липня 2005 р. працівників агропромислового
5 грудня 2005 р. комплексу України
24.05.2000 р. зміни взято до відома 26. 05. 2004 р.
Міністерством юстиції України 25. 05. 2005 р.
26. 05. 2010 р.
Наказ від 20.07.2010 №1613/5

Директор Департаменту легалізації Об’єднання громадян, державної Реєстрації друкованих засобів Масової інформації та інформагентств О.М. Семьоркіна

Статут
Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України

2010 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Професійна спілка працівників агропромислового комплексу
України (скорочене найменування – Профспілка працівників АПК України) є всеукраїнською добровільною, неприбутковою громадською організацією, створеною з метою представництва та здійснення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки – працівників агропромислового комплексу, сільського господарства, харчової та переробної промисловості, обслуговуючих, суміжних галузей, учнівської та студентської молоді.
Професійна спілка працівників АПК України розробляє і затверджує у встановленому порядку свій Статут, який є основним нормативним актом, що регулює внутріспілкову діяльність і є обов’язковим для виконання усіма членами та організаціями Профспілки.

1.2. Професійна спілка працівників агропромислового комплексу України (далі – Профспілка) є складовою частиною профспілкового руху України і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів і нормативно-правових актів, міжнародних правових норм та цього Статуту.

1.3. Профспілка організовує свою діяльність на демократичних засадах і принципах:
а) добровільного вступу до Профспілки і виходу з неї;
б) виборності всіх профспілкових органів з низу до верху;
в) розмежування повноважень і визначення компетенції всіх організаційних ланок, самостійності її керівних органів у вирішенні питань, що відносяться до їх компетенції;
г) свободи дискусії на стадії обговорення питань, поваги до думки меншості, обов’язковості виконання прийнятих рішень;
д) звітності всіх виборних органів перед організаціями Профспілки, що їх обрали, виборними органами вищих за статусом органами Профспілки, підпорядкування нижчих за статусом виборних органів вищим у межах повноважень, визначених цим Статутом;
е) колегіальності в роботі, особистої відповідальності керівників і членів виборних органів за виконання прийнятих рішень;
є) нормативно-фінансового забезпечення статутної діяльності всіх організаційних ланок, обов’язкового дотримання порядку розподілу і використання профспілкових коштів відповідно до норм Статуту та затверджених у встановленому порядку профбюджетів і кошторисів.

1.4. З метою консолідації профспілкового руху, вирішення спільних завдань щодо захисту своїх членів, Профспілка взаємодіє з іншими профспілками, об’єднаннями профспілок. В інтересах своїх членів може добровільно входити до об’єднань профспілок у тому числі міжнародних, зберігаючи при цьому організаційну та фінансову незалежність.

1.5. Профспілка здійснює представництво і захист колективних та індивідуальних трудових і соціально-економічних прав і інтересів працівників, членів профспілки в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, з іншими громадськими організаціями на основі соціального партнерства, виходячи з принципів рівноправності, соціального діалогу, пошуку компромісів, а в разі необхідності – конструктивної опозиції в досягненні цілей, щодо захисту прав і інтересів працівників членів Профспілки.
Профспілка не залежна від органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань, громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.
Представляє інтереси своїх членів при реалізації конституційного права в судових органах, при зверненнях до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також у міжнародних судових установах.
У разі необхідності при захисті прав і інтересів своїх членів Профспілка організовує страйки, мітинги, демонстрації, інші акції протесту або бере участь в аналогічних всеукраїнських та регіональних заходах згідно з чинним законодавством.

1.6. З метою реалізації статутних завдань, прав і повноважень

Профспілка:

1.6.1. Бере участь у колективних переговорах щодо укладання Генеральної угоди, веде переговори та укладає галузеві, регіональні угоди, колективні договори від імені працівників. Здійснює контроль за їх виконанням у порядку, встановленому законодавством;

1.6.2. Вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади щодо прийняття законів чи інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, або внесення змін до них;

1.6.3. Бере участь у розгляді органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями пропозицій Профспілки стосовно трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, членів Профспілки;

1.6.4. Представляє права і інтереси працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями в ході приватизації та зміни форм власності підприємств;

1.6.5. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю, про оплату праці, про зайнятість, інших законодавчих та нормативно-правових актів, порушує питання про притягнення до відповідальності роботодавців, інших посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю, про колективні договори і угоди та інших випадках згідно з чинним законодавством;

1.6.6. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, забезпеченням працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального й колективного захисту. Бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків та надає свої висновки про них, вносить роботодавцям, державним органам виконавчої влади і нагляду подання з питань охорони праці та одержує від них аргументовану відповідь. Відповідно до законодавства здійснює захист потерпілих на виробництві;

1.6.7. Представляє інтереси членів Профспілки при вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів з роботодавцями, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Створює служби для надання правової допомоги. Вносить роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду;

1.6.8. Відповідно до законодавства через своїх представників бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням. Представляє та захищає інтереси застрахованих осіб у фондах соціального страхування. Активно працює в комісіях із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо виплати допомог по соціальному страхуванню, оздоровленню членів профспілки та членів їхніх сімей. Надає практичну і методичну допомогу оздоровчим закладам.

1.6.9. Для висвітлення своєї діяльності використовує загальні та власні засоби масової інформації, створені відповідно до чинного законодавства, веде роз’яснювальну роботу серед членів Профспілки;

1.6.10. Проводить роботу, спрямовану на організаційне і фінансове зміцнення Профспілки, виконання статутних вимог;

1.6.11. Організовує навчання профспілкових кадрів та активу, надає практичну й методичну допомогу організаційним ланкам;

1.6.12. Здійснює в межах фінансових можливостей заохочення профактиву, преміювання, нецільові благодійні грошові виплати, в тому числі на оздоровлення, відвідування хворих, поховання, виплати з нагоди професійних свят, днів народження, відшкодовує суми виплат на придбання ліків, надає додаткові блага у не грошовій формі ( квіти, призи, сувеніри, путівки тощо);

1.6.13. Має право вимагати через виборні органи Профспілки розірвання трудового договору(контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує Закон «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

1.7. У Профспілці, виборних органах Профспілки та їх виконавчих апаратах не допускається створення і діяльність структур політичних партій, рухів.
Керівники виборних органів Профспілки не можуть бути одночасно членами керівних органів політичних партій і рухів.

1.8. Профспілка має свою круглу печатку із зображенням символіки та штам відповідного зразка. Символіка Профспілки затверджується президією ЦК і реєструється в порядку, передбаченому законодавством.

1.9. Організації Профспілки можуть встановлювати свої відзнаки та нагороди (Грамоти, Дипломи та інші).

2. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Членом Профспілки може бути кожна особа, яка визнає Статут Профспілки, сплачує членські внески в установленому порядку, при цьому:
- працює на підприємстві, в установі, організації, незалежно від форм власності і господарювання, або є членом селянського (фермерського) господарства, кооперативу, приватним землекористувачем, які за характером виробничої діяльності відносяться до галузей агропромислового комплексу;
- працює у фізичної особи або суб’єкта підприємницької діяльності;
- забезпечує себе роботою самостійно;
- навчається в учбовому закладі.
Членами Профспілки можуть бути інші громадяни, які виявили бажання вступити до неї і визнають Статут Профспілки.

2.2. Прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному порядку за особистою заявою осіб, які досягли 15 років ( для учнів 14 років), яка розглядається на засіданнях профспілкових комітетів протягом місяця з дня її подання.

2.3. Усі члени Профспілки мають рівні права не залежно від національності, мови, статі, політичних, релігійних переконань, соціального статусу та інших відмінностей.

2.4. Членський квиток єдиного зразка видається профспілковим, цеховим комітетом, профорганізатором або профгрупоргом не пізніше ніж через місяць з дня прийняття до Профспілки.

2.5. Члени Профспілки перебувають на обліку в первинній організації Профспілки.

2.6. Профспілкове членство зберігається:
- за особами, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей, за непрацюючими пенсіонерами, особами, звільненими у зв’язку з реорганізацією, банкрутством, ліквідацією підприємства, за скороченням штату або за угодою сторін, за умов сплати ними членських внесків або звільнення від сплати внесків на певний період, за рішенням відповідного виборного органу ( п.7.4 цього Статуту);
- за членами Профспілки, які зайняті на сезонних роботах;
- за особами, що перейшли з іншої профспілки або повернулися після строкової військової служби, якщо вони стали на облік упродовж місяця з дня прийняття на роботу.

2.7. Члени Профспілки не можуть бути одночасно членами інших профспілок.

2.8. Члени профспілки мають право:

2.8.1. На правовий захист, безкоштовну юридичну консультативну допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин;

2.8.2. На участь у зборах, конференціях, з’їздах, засіданнях виборних органів Профспілки, підготовці й обговоренні питань, що на них розглядаються, внесення пропозицій до проектів постанов, рішень що ними приймаються, вільне висловлювання власної думки і відстоювання її до прийняття рішення;

2.8.3. Звертатися до виборних органів Профспілки із заявами і пропозиціями та вимагати відповіді по суті порушених питань;

2.8.4. Обирати й бути обраними до виборних органів Профспілки згідно з цим Статутом;

2.8.5. На представництво і захист Профспілкою їхніх прав та інтересів в органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, у взаємовідносинах з роботодавцями, в судових органах, при зверненні до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, в міжнародних судових установах і ін.;

2.8.6. На користування разом із членами сім’ї культурно-спортивними й оздоровчими закладами в установленому колективним договором порядку;

2.8.7. Входити до кредитної спілки, заснованої організацією Профспілки, і користуватися її послугами;

2.8.8. Бути нагородженими за активну участь у діяльності Профспілки, її організацій встановленими профспілковими нагородами та грошовими преміями за рішенням виборних органів Профспілки згідно з п. п. 1.6.12. та 1.9. цього Статуту;

2.8.9. Вільно виходити з Профспілки за особистою заявою.

2.8.10. На захист Профспілкою своїх прав у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та інших випадках передбачених законодавством.

2.9. Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії для своєї діяльності відповідно до чинного законодавства.
Керівники та члени виборних органів Профспілки, її організацій, не звільнені від основної роботи, можуть одержувати грошову винагороду, розмір якої визначається цими органами в межах кошторису.

2.10. Члени Профспілки зобов’язані:
а) дотримуватись норм і вимог Статуту;
б) особисто брати участь у діяльності організації Профспілки;
в) регулярно сплачувати членські внески;
г) виконувати рішення вищих виборних органів, а також рішення, які передбачені договорами й угодами, укладеними з роботодавцями, організаціями роботодавців і їх об’єднаннями, профспілкові доручення;
д) не припускатися дій, що завдають шкоди Профспілці або її організаціям, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки. Підтримувати своїми солідарними діями діяльність Профспілки, її організацій, спрямовану на захист прав і інтересів працівників і членів Профспілки.

2.11. До члена Профспілки, який не виконує вимог Статуту або чинить перешкоди у здійсненні статутної діяльності організацій Профспілки, вдається до дій, що призводять до розколу єдності Профспілки, можуть застосовуватися стягнення у формі зауваження, догани і, як крайній захід, виключення з членів Профспілки.
Рішення про накладення стягнення, в тому числі про виключення з членів Профспілки, приймається на зборах або засіданнях виборного органу первинної організації Профспілки і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах (конференції) членів Профспілки чи членів виборного органу.
Рішення про виключення з Профспілки і накладення стягнення на члена Профспілки приймається в його присутності. У випадку відмови члена Профспілки (без поважних причин) бути присутнім на профспілкових зборах або засіданні виборного органу, це питання може бути вирішеним без його присутності.
Апеляція члена Профспілки розглядається вищим за статусом органом Профспілки. Заява розглядається протягом місяця з дня її надходження.
Рішення про стягнення або виключення з Профспілки члена виборного органу або керівника організації Профспілки приймається виборним органом вищої за статусом організації Профспілки.
Стягнення втрачає силу через рік після його накладання.

2.12. Профспілкове членство припиняється у випадку:
а) виходу з Профспілки за власним бажанням;
б) засудження до позбавлення волі;
в) несплати членських внесків протягом 6 місяців без поважних причин.
2.13. Виключений або вибулий з Профспілки не має права на користування спільним профспілковим майном, сума сплачених членських внесків йому не повертається.

2.14. Виключений або вибулий із Профспілки може бути знову прийнятим у члени Профспілки на загальних засадах.

3. ВНУТРІСПІЛКОВА ДЕМОКРАТІЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ПРОФСПІЛКИ

3.1. Профспілка організовується й діє за виробничо-територіальним принципом.

3.2. Основою Профспілки є члени Профспілки, які добровільно об’єднуються для виконання статутних завдань у своїх інтересах і утворюють:
- первинні організації Профспілки (первинні профспілкові організації), які діють на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах або об’єднують членів Профспілки які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях чи фізичних осіб;
- місцеві організації Профспілки, які об’єднують не менше 2-х первинних організацій на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (район, місто, село, селище);
- обласні, Київську міську, Кримську республіканську організації Профспілки, які об’єднують організації Профспілки на територіях однієї області, міста Києва, Автономної республіки Крим;
- Профспілку працівників АПК України, яка об’єднує організації Профспілки на всеукраїнському рівні.

3.3. Вищими органами Профспілки, її організацій є з’їзд, конференція, збори членів Профспілки, які визначають стратегію і тактику дій Профспілки, формують виборні органи, здійснюють інші повноваження, визначені цим Статутом.

3.4. Виборні органи Профспілки формуються знизу до верху шляхом виборів, прямих виборів (делегування) згідно встановленої норми представництва з метою забезпечення статутної діяльності Профспілки в період між з’їздом, конференціями, зборами.
В організаціях Профспілки з чисельністю не більше 15 членів Профспілки обирається профорганізатор.
Виборні органи Профспілки, її організацій мають статус керівних /комітети, ради/ і виконавчих / президії, виконкоми/.
Виборні органи здійснюють свою діяльність в межах повноважень, визначених цим Статутом.
Виборні органи Профспілки щорічно звітують про свою роботу на зборах, конференціях, засіданнях комітетів (рад).
В окремих випадках повноваження виборного органу Профспілки може здійснювати профспілковий представник – керівник Профспілки, її організації, профорганізатор або особа уповноважена на представництво рішенням виборного органу вищої за статусом організації Профспілки.
Профспілковий представник здійснює захист прав і інтересів членів Профспілки згідно з Положенням затвердженим виборним органом вищої за статусом організації Профспілки.

3.5. Члени виборних органів Профспілки, а також уповноважені її представники мають право:
- безперешкодно відвідувати й оглядати місця роботи на підприємствах, в установах, організаціях, де працюють члени Профспілки;
- вимагати й одержувати від роботодавців, інших посадових осіб відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю, охорону праці, інших соціально-економічних і трудових прав працівників, членів Профспілки;
- звертатися усно або письмово до роботодавців, органів державної влади, місцевого самоврядування, судових органів та їх посадових осіб з питань представництва та захисту;
- здійснювати громадський контроль за роботою закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я, дитячих закладів і гуртожитків, що належать підприємствам, установам, організаціям або їх обслуговують;
- розміщувати власну інформацію в приміщеннях і на території підприємств, установ або організацій у доступних для членів Профспілки місцях; перевіряти розрахунки з оплати праці, використання коштів на соціальні й культурні заходи, житлове будівництво.

3.6. Вибори, прямі вибори (делегування) членів виборних органів Профспілки, її організацій, а також голів і їх заступників проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням з членів Профспілки.
У такому ж порядку обираються делегати на конференції, з’їзд.
Обраними вважаються кандидатури, за яких проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на зборах, конференціях, засіданнях керівних органів організацій Профспілки за наявності кворуму.
Голова Профспілки, голови організацій Профспілки, їх заступники входять до складу відповідних керівних і виконавчих органів та є делегатами з’їзду, конференцій відповідного рівня за посадами.
Члени виборних органів Профспілки можуть бути відкликані або замінені за рішенням зборів, конференцій або керівних виборних органів організацій Профспілки які їх обрали або делегували.
Роботодавці не можуть бути обраними до складу виборних органів Профспілки будь-якого рівня.

3.7. Збори, засідання керівного та виконавчого виборних органів Профспілки вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Профспілки або членів керівного і виконавчого виборного органу, а з’їзд, конференція – за участі не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх за наявності кворуму.
Рішення може бути поставлене на повторне голосування (переголосування), якщо за цю пропозицію проголосує третина присутніх учасників зборів, делегатів конференції, з’їзду.

3.8. Вибори в Профспілці починаються в первинних організаціях і проводяться, як правило, один раз на п’ять років.

3.9. У виняткових випадках, з поважних причин(банкрутство, санація, зупинка виробництва тощо) керівні органи вищої за статусом організації Профспілки мають право продовжувати повноваження виборного органу первинної організації до усунення причин, які унеможливлюють проведення звітів і виборів, але не більше ніж на один рік.

3.10. Дострокові вибори керівного органу Профспілки, її організацій можуть проводитись:
- на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються первинною організацією Профспілки;
- на вимогу половини організацій Профспілки згідно з рішеннями їх зборів, конференцій, засідань керівних органів місцевих, обласних, Київської міської, Кримської республіканської організацій Профспілки;
- за рекомендацією відповідних ревізійних комісій;
- за пропозицією керівного органу вищої за статусом організації Профспілки у випадках постійного порушення статутних норм.

3.11. При прийнятті рішень профспілкові збори, конференції, з’їзд, керівні органи Профспілки, її організацій, зобов’язані розглядати всі пропозиції членів Профспілки, делегатів.
Меншість має право відстоювати свою позицію. Рішення, прийняте більшістю, є обов’язковим для всіх членів Профспілки.

3.12. Звільнення керівників організацій Профспілки за невиконання Статуту, порушення встановленого порядку розподілу і використання профспілкових внесків, проведення роботи щодо розколу єдності Профспілки, неналежного виконання посадових обов’язків проводиться за пропозицією виборного органу вищої за статусом організації Профспілки у такому порядку:
- якщо вибори здійснювались на зборах – рішенням зборів;
- якщо вибори здійснювались на з’їзді, конференціях – рішенням керівного виборного органу;
Рішення про звільнення з інших підстав, у тому числі за власним бажанням, приймається виконавчими виборними органами ( президія, виконком);
Вибори керівників організацій Профспілки у цих випадках здійснюється на засіданні керівних виборних органів.

3.13. Питання про вихід первинної організації Профспілки зі складу місцевої або інших організаційних ланок Профспілки розглядається профспілковими зборами (конференцією) з повідомленням про ці наміри виконавчого органу вищої за статусом організації Профспілки не пізніше ніж за 3 місяці і вирішується більшістю голосів членів Профспілки, присутніх на зборах (конференції) за наявності кворуму.
Спірні питання, які виникають при цьому, розглядаються виборним органом вищої за статусом організації Профспілки.
Рішення про вихід місцевої, обласної, Київської міської, Кримської республіканської організацій Профспілки зі складу Профспілки приймається на зборах, конференціях не менше 2/3 членських організацій, які входять до складу відповідної організації Профспілки.

3.14. Організація Профспілки, яка порушила Статут, незадовільно виконує свої повноваження, не виконує рішень вищих виборних органів Профспілки або проводить роботу щодо розколу єдності Профспілки та підриває її авторитет, може бути виключена зі складу Профспілки.
Рішення про це приймається керівним органом вищої за статусом організації Профспілки і доводиться до відома всіх організаційних ланок і членів Профспілки та відповідних органів юстиції.
Організація Профспілки, має право у продовж трьох місяців оскаржити це рішення у виборних органах відповідної організації Профспілки.

Організація, яку виключено або вибула із Профспілки, не має права на користування спільним майном, пільгами та гарантіями, що діють в Профспілці, а сума сплачених нею внесків не повертається.
Зміна відомчої належності, форми власності, або господарювання підприємства, установи, організації не може бути підставою для ліквідації, припинення діяльності організації Профспілки або зміни її належності до Профспілки.

3.15. Спірні питання, які виникають між організаційними ланками Профспілки, розглядаються керівним виборним органом вищої за статусом організації Профспілки.

4. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

4.1. Первинні організації Профспілки створюються шляхом добровільного об’єднання не менше трьох членів Профспілки, зайнятість яких відповідає п.2.1. цього Статуту.

4.2. Якщо на підприємстві, в установі, організації відсутня профспілкова організація, члени Профспілки можуть входити до складу найближчої первинної організації Профспілки за її згодою.
Працівники, які бажають створити організацію Профспілки, але не мають необхідної кількості членів профспілки, можуть звернутися до виборного органу місцевої організації Профспілки за сприянням у вирішенні питань профспілкового обліку або створення первинної організації.

4.3. Первинна організація Профспілки вважається створеною, якщо установчі збори обрали керівний виборний орган або керівника організації, прийняли рішення про її входження до складу вищої за статусом організації Профспілки та вона легалізована в складі Профспілки у встановленому порядку.
Первинні організації Профспілки можуть приймати рішення щодо перебування на профспілковому обслуговуванні в місцевих, обласних, Київській міській, Кримській республіканській організаціях Профспілки, а також в окремих випадках за погодженням з відповідною організацією Профспілки у Всеукраїнській Профспілці відповідно до виробничої структури та рівня підпорядкування підприємств, їх об’єднань, установ і організацій.

4.4. Вищим органом первинної організації профспілки є збори (конференція), які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, або за рішенням виборного органу – профкому, ревізійної комісії, або на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки в місячний термін після надходження такої вимоги.
4.5. На профспілкових зборах (конференціях) обираються: керівний орган – профком, голова первинної організації, ревізійна комісія.
У первинних організаціях з чисельністю до 15 членів Профспілки – профорганізатор, скарбник;
у цеховій організації – цехком, голова цехової організації;
у профгрупі – профгрупорг і профактив.
Первинні організації, які діють на підприємствах, в організаціях одного профілю основного виробництва, виду діяльності або господарських об’єднань підприємств (корпорації, концерни, консорціуми і інш.) з метою координації їх діяльності можуть утворювати ради голів первинних організацій або обирати об’єднаний комітет первинних організацій Профспілки.
Рада голів первинних організацій утворюється за рішенням виборних органів, об’єднаний комітет формується за рішенням зборів (конференцій) первинних організацій Профспілки шляхом прямих виборів (делегування) його членів.
Рада голів та об’єднаний комітет первинних організацій Профспілки утворюються та здійснюють статутну діяльність згідно з Положенням, затвердженим виборними органами обласної, Київської міської, Кримської республіканської організації Профспілки або президією Центрального комітету Профспілки.

4.6. У своїй діяльності профспілковий комітет, профорганізатор, цехком, профгрупорг підзвітні профспілковим зборам (конференції), вищим за статусом виборним органам Профспілки, регулярно інформують про свою роботу членів первинної організації і вищі за статусом виборні органи Профспілки.

4.7. Первинна організація Профспілки на зборах (конференціях):

4.7.1. Обирає профспілковий комітет та ревізійну комісію;

4.7.2. Визначає напрями своєї діяльності відповідно до статутних повноважень, рішень виборних органів, вищих за статусом організацій Профспілки.

4.7.3. Визначає свою структуру, формує та затверджує профбюджет і контролює його виконання;

4.7.4. Обирає делегатів та делегує представників до складу керівного органу вищої за статусом організації Профспілки.
4.8. Приймає рішення про ліквідацію первинної організації Профспілки.
На підставі особистих заяв членів Профспілки рішення про ліквідацію може прийматися профспілковим комітетом.

У разі коли ліквідація підприємства унеможливлює проведення ліквідації первинної організації, рішення приймається виборним органом вищої за статусом організації Профспілки.

4.9. Профспілковий комітет (профорганізатор):

4.9.1. Організовує виконання завдань Профспілки, рішень зборів первинної організації та вищих виборних органів вищих за статусом організацій Профспілки.

4.9.2. Здійснює представництво і захист колективних трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, індивідуальних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцем, з об’єднаннями громадян, представляє інтереси своїх членів при захисті їх прав у судових органах та ін.

4.9.3. Веде колективні переговори та укладає колективний договір, здійснює контроль за його виконанням. Надсилає подання роботодавцям при виявленні порушення Генеральної, галузевих угод, колективного договору та вимагає їх усунення. Порушує питання про притягнення осіб, винних у порушенні чи невиконанні угод, колективного договору, до відповідальності згідно з чинним законодавством;

4.9.4. Представляє і захищає інтереси працівників у відносинах із роботодавцем в управлінні підприємством, при реорганізації, зміні власності або власника, у ході процедури банкрутства, вимагає від власника або уповноваженого ним органу письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримує таку інформацію в банках згідно з чинним законодавством;

4.9.5. Дає згоду або не погоджується на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом Профспілки;

4.9.6. Представляє права й інтереси працівників у відносинах із роботодавцем при вирішенні питань:
- трудових відносин, режиму праці й відпочинку, розробки і затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, графіків змінності, запровадження простоїв, неповного робочого часу, проведення надурочних робіт, залучення до робіт у вихідні, святкові та неробочі дні і інших випадках;
- тривалості й порядку надання основних, додаткових і соціальних відпусток, розробки та затвердження графіків відпусток;
- запровадження нових і зміні діючих норм і нормативів праці;
- визначення умов формування та збільшення фондів оплати праці, форм, систем оплати праці, розмірів і умов виплати основної, додаткової заробітної плати та інших стимулюючих, компенсуючи і гарантійних виплат, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень, визначення форм і строків виплати заробітної плати, здійснення індексації трудових доходів і соціальних виплат, визначення розмірів та умов надання матеріальної допомоги працівникам тощо;
- розгляду індивідуальних і колективних спорів.

4.9.7. Бере участь у розробці проектів планів соціального розвитку підприємства, забезпечення культурно-побутового, медичного обслуговування, оздоровлення працівників підприємства та їхніх сімей (дітей), встановленні соціально-трудових пільг для працівників і ветеранів підприємства та умов їх надання;

4.9.8. Приймає рішення про вимогу до власника щодо розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, про профспілки їх права і гарантії діяльності.

4.9.9. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно побутових умов, забезпечення працівників спецодягом і спецвзуттям, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та надає висновки про них, контролює своєчасність і повноту відшкодування шкоди та виплат одноразової матеріальної допомоги потерпілим і сім’ям загиблих на виробництві з коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

4.9.10. Здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам;

4.9.11. Здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, соціально-трудових послуг і пільг згідно з колективним договором;

4.9.12. Представляє інтереси застрахованих осіб у комісії з питань тимчасової втрати працездатності щодо призначення допомоги по соціальному страхуванню, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників;

4.9.13. Разом із роботодавцем розподіляє в установленому порядку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові в розпорядження в інших будинках; контролює житлово-побутове обслуговування працівників;

4.9.14. Організовує роботу культурних, спортивних споруд, дитячих оздоровчих закладів, інших соціальних об’єктів, переданих власником (уповноваженим ним органом) у користування або розпорядження Профспілки. Сприяє проведенню культурно-масової та спортивної роботи серед працівників колективу, членів їх сімей;

4.9.15. Залучає для здійснення своїх функцій експертів, інших спеціалістів, у разі необхідності оплачує їхню роботу;

4.9.16. Веде облік членів Профспілки, профспілкову документацію, статистичну та фінансову звітність, яку подає вищим за статусом профспілковим органам і відповідно до законодавства – іншим органам, забезпечує належне збереження Профспілкової документації та формування архіву;

4.9.17. Проводить навчання профспілкового активу;

4.9.18. Приймає рішення про створення (ліквідацію) профгруп, цехових профспілкових організацій, спрямовує їхню діяльність, делегує їм окремі свої повноваження;

4.9.19. Організовує та контролює сплату членських внесків кожним членом Профспілки, перерахування у встановленому порядку роботодавцями членських внесків на рахунок виборних органів профспілки та раціональне їх використання. Затверджує кошториси витрат коштів, має право протягом року оперативно вносити зміни до статей кошторису з наступним звітом перед зборами, конференцією. Забезпечує своєчасне відрахування внесків у встановленому розмірі до вищих виборних органів Профспілки . Вирішує питання щодо штату профспілкових працівників, їх оплату праці та матеріальне стимулювання профспілкового активу в межах бюджету та кошторису.

4.10. Профком, голова організації Профспілки, профорганізатор несуть персональну відповідальність перед членами Профспілки та вищими за статусом виборними органами за виконання первинною організацією Профспілки цього Статуту.
4.11. Рішення профкому, прийняті з порушенням норм Статуту, норм законодавства, є недійсними і скасовуються виборним органом вищої за статусом організації Профспілки.

4.12. Засідання профкому проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5. Місцеві, обласні, Київська міська, Кримська республіканська організації Профспілки

5.1. Місцеві організації Профспілки утворюються за рішенням зборів ( конференцій) первинних організацій Профспілки.
Обласні, Київська міська, Кримська республіканська організації утворюються за рішенням виборних органів місцевих організацій Профспілки, а в разі їх відсутності – за рішенням зборів (конференцій) первинних організацій Профспілки.

5.2. Вищим органом місцевої, обласної, Київської міської, Кримської республіканської організацій Профспілки є конференція, яка проводиться не рідше одного разу на п’ять років або на підставах, передбачених п.3.10. цього Статуту.
Рішення про скликання, дату проведення, норму представництва і порядок денний конференції визначає керівний виборний орган відповідної організації Профспілки і оголошує про це не пізніше ніж за місяць до її проведення.

5.3. Конференція:

5.3.1. Визначає головні напрями діяльності відповідної організації Профспілки, формує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи Профспілки, вносить пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту Профспілки;

5.3.2. Заслуховує і обговорює звіти керівного виборного органу відповідної організації Профспілки, її ревізійної комісії;

5.3.3. Обирає (а при прямому делегуванні формує) виборні органи відповідної організації Профспілки, а також ревізійну і мандатну комісії, обирає делегатів на конференції, з’їзд Профспілки;

5.3.4. Обирає голову відповідної організації Профспілки, визначає порядок обрання його заступників;

5.3.5. Розглядає інші питання статутної діяльності та делегує окремі повноваження керівному органу.
5.4. У період між конференціями повноваження щодо реалізації завдань Профспілки здійснює керівний виборний орган місцевої, обласної, Київської міської, Кримської республіканської організацій Профспілки.
Засідання керівного виборного органу відповідної організації Профспілки проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Керівний виборний орган місцевої, обласної, Київської міської, Кримської республіканської організацій Профспілки в своїй діяльності підзвітний конференції, виборним органам вищих за статусом організації Профспілки, регулярно інформує про свою діяльність членів Профспілки та первинні організації.

5.5. Керівні виборні органи (комітети, Ради) місцевих, обласних, Київської міської, Кримської республіканської організацій Профспілки:

5.5.1. Визначають тактику дій, здійснюють представництво і захист колективних і індивідуальних інтересів працівників та членів Профспілки;

5.5.2. Забезпечують єдину політику Профспілки при укладанні колективних договорів, ведуть переговори та укладають угоди з організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, з відповідними органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування. Здійснюють контроль за виконанням умов колективних договорів та угод;

5.5.3. Вирішують питання щодо розпорядження коштами, майном і об’єктами профспілкової власності відповідно до п.п. 7.2 та 7.12 цього Статуту;

5.5.4. Щорічно затверджують профспілковий бюджет відповідної організації Профспілки, в разі необхідності вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання.

5.5.5. Делегують виконавчому виборному органу окремі повноваження;

5.5.6. Згідно п.4.8. вирішують питання щодо ліквідації первинних профспілкових організацій.

5.5.7. Обирають голову, заступників голови організації Профспілки у разі дострокового припинення їх повноважень.

5.6. Обирають або формують прямим делегуванням виконавчі виборні органи (президія, виконком), засідання яких проводиться в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.7. Президія (виконком):

5.7.1. Здійснює заходи щодо забезпечення статутної діяльності організацій Профспілки;

5.7.2. Здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки у відповідних органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, з іншими громадськими організаціями і їх об’єднаннями.
Захищає індивідуальні права членів профспілки в судових органах.
Веде колективні переговори і укладає регіональні галузеві угоди, бере участь у веденні переговорів і укладанні регіональних міжгалузевих угод, здійснює контроль за виконанням угод і колективних договорів, громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, про оплату праці, про колективні договори і угоди;

5.7.3. Забезпечує громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих, санітарно-побутових умов, забезпечення працюючих необхідними засобами індивідуального й колективного захисту, здійснює соціальний захист потерпілих на виробництві, з цією метою співпрацює з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

5.7.4. Разом із профспілковими комітетами здійснює контроль за правильністю призначення працівникам допомог по всіх видах соціального страхування, як представник застрахованих осіб;

5.7.5. Надає допомогу первинним організаціям Профспілки щодо стягнення з підприємств-боржників у встановленому законодавством порядку заборгованих внесків до профспілкового бюджету, в тому числі при ліквідації та банкрутстві;
5.7.6. Заслуховує звіт про роботу нижчих за статусом організацій Профспілки та їх виборних органів;

5.7.7. Організовує раціональне використання закладів відпочинку й оздоровлення членів Профспілки та членів їхніх сімей, інших об’єктів соціального призначення, що знаходяться на балансі Профспілки, підприємств та організацій, або підпорядковуються їм. За згодою первинних організацій Профспілки, трудових колективів кооперує на ці цілі профспілкові та інші кошти;

5.7.8. Здійснює інформаційне забезпечення діяльності організацій Профспілки організовує й проводить навчання профспілкових кадрів та активу. Вивчає, узагальнює і поширює кращий досвід профспілкової роботи. Надає методичну і практичну допомогу в роботі організацій Профспілки відповідного рівня і їх виборних органів;

5.7.9. Затверджує кошторис відповідного виборного органу та забезпечує його виконання, визначає структуру та чисельність апарату. Має право протягом року вносити зміни до статей кошторису. Забезпечує відрахування у встановлених цим Статутом розмірах профспілкових внесків до вищих за статусом виборних органів та до Центрального комітету Профспілки;

5.7.10. Здійснює інші функції, необхідні для забезпечення статутної діяльності організації Профспілки;

5.7.11. У межах чинного законодавства приймає рішення про створення підприємств, організацій, фондів, кредитних спілок, тощо, затверджує їх статути, визначає порядок розподілу прибутку від їхньої виробничої діяльності, призначає на посади та звільняє з посад керівників цих суб’єктів;

5.7.12. В окремих випадках, в разі необхідності, приймає рішення методом опитування.

5.8. Голова місцевої, обласної, Київської міської, Кримської республіканської організацій Профспілки підзвітний конференції, керівним виборним органам та виборним органам вищих за статусом організацій Профспілки. Він:

5.8.1. Організовує статутну діяльність відповідної організації Профспілки, виконання рішень конференцій, керівних і виконавчих вищих за статусом виборних органів Профспілки та з’їзду Профспілки;

5.8.2. Організовує надання практичної допомоги в діяльності організацій Профспілки;

5.8.3. Приймає рішення з питань діяльності виборних органів, які не є виключною компетенцією комітету (ради) або президії (виконкому);

5.8.4. Скликає президію (виконком), організовує підготовку необхідних для розгляду матеріалів;

5.8.5. Вносить пропозиції конференції, комітету (раді) про обрання, звільнення заступників голови;

5.8.6. Організовує виконання затвердженого кошторису витрат. Несе персональну відповідальність за цільове використання коштів та інформує про це виборні органи організації Профспілки. Забезпечує відрахування профспілкових внесків, у розмірах встановлених цим Статутом, вищим за статусом виборним органам Профспілки;

5.8.7. Формує виконавчий апарат, затверджує штатний розпис, визначає функціональні обов’язки працівників апарату, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату.

6. ВИЩІ ТА ВИБОРНІ ОРГАНИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ

6.1. Вищим органом Профспілки є з’їзд, який проводиться один раз на п’ять років або на підставі умов, передбачених пунктом 3.10 цього Статуту.
Рішення про дату скликання, норму представництва делегатів та делегованих членів до Центрального комітету приймається на засіданні ЦК і оголошується не пізніше ніж за 2 місяці до його проведення;

6.2. З’їзд:

6.2.1. Заслуховує звіт про роботу ЦК, ревізійної комісії, дає оцінку їхній діяльності;

6.2.2. Визначає стратегію і тактику дій Профспілки, чергові завдання на наступний період;

6.2.3. Затверджує Статут Профспілки, вносить зміни і доповнення до нього;

6.2.4. Заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів, затверджує доповідь мандатної комісії про склад Центрального комітету Профспілки обраного прямими виборами (делегуванням) обласними, Київською міською, Кримською республіканською організаціями Профспілки та обирає членів Центрального комітету, затверджує його склад;

6.2.5. Обирає голову Профспілки, визначає порядок обрання його заступників;

6.2.6. Обирає ревізійну та мандатну комісії Профспілки;

6.2.7. Розглядає будь-які інші питання статутної діяльності;

6.2.8. Має право делегувати Центральному комітету Профспілки окремі повноваження для вирішення питань, що входять до компетенції з’їзду.

6.3. Керівним органом Профспілки в період між з’їздами є Центральний комітет Профспілки, що обирається на умовах, передбачених пунктом 3.4 цього Статуту.

6.4. Центральний комітет:

6.4.1.  Формується із представників:
- обраних прямими виборами (делегуванням) обласними, Київською міською, Кримською республіканською організаціями Профспілки;
- обраними на з’їзді;
 

6.4.2.   Визначає пріоритетні напрями діяльності та тактику дій Профспілки. Обговорює на своїх засіданнях актуальні питання діяльності її членських організацій та приймає відповідні рішення;

6.4.3. У період між з’їздами вносить зміни, доповнення до Статуту;

6.4.4. Забезпечує єдину фінансову політику в Профспілці;

6.4.5. Організовує і контролює виконання рішень з’їзду Профспілки, норм і положень цього Статуту та власних рішень. Делегує президії ЦК Профспілки окремі повноваження;

6.4.6. Щорічно розглядає і затверджує бюджет Профспілки. Доручає Президії ЦК Профспілки затверджувати кошторис Профспілки та здійснювати контроль за його виконанням;

6.4.7. Приймає рішення про входження до Федерації профспілок України, міжнародних та інших об’єднань профспілок або вихід з них;

6.4.8. Розглядає пропозиції щодо підтвердження повноважень членів Центрального комітету при здійсненні процедури їх відкликання та делегування;
6.4.9. Обирає голову Профспілки при достроковому припиненні його повноважень та заступників голови;

6.4.10. Затверджує положення про ревізійну та постійно діючу мандатну комісії.

6.5. Засідання ЦК Профспілки скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

6.6. Виконавчим органом у період між засіданнями Центрального комітету є президія, яка підзвітна і підконтрольна ЦК. ЇЇ кількісний склад і порядок обрання (делегування) визначає ЦК Профспілки.

6.7. Президія ЦК:

6.7.1. Проводить свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал;

6.7.2. Приймає рішення, спрямовані на реалізацію статутної діяльності, постанов з’їзду, засідань ЦК.
Здійснює заходи щодо організаційного та фінансового зміцнення Профспілки, забезпечення єдності дій її організаційних ланок, удосконалення організаційної структури Профспілки та її адаптації до роботи в сучасних умовах;

6.7.3. Вивчає та обговорює на своїх засіданнях діяльність організацій Профспілки їх виборних органів, забезпечення виконання ними норм і положень Статуту Профспілки;

6.7.4. Здійснює представництво й захист колективних та індивідуальних трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки ( всіх працівників) в органах законодавчої і виконавчої влади, у відносинах із роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, а також із іншими об’єднаннями громадян;

6.7.5. Бере участь у законотворчій роботі з питань удосконалення виробництва, регулювання трудових та соціально-економічних відносин, розробці галузевих нормативно-правових актів;

6.7.6. Здійснює заходи щодо розвитку та удосконалення соціального партнерства і соціального діалогу на всіх рівнях, посилення його впливу на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів трудящих галузі;

6.7.7. Від імені працівників веде колективні переговори, укладає галузеві угоди в установленому законодавством порядку. Сприяє укладанню колективних договорів на підприємствах, в організаціях, установах галузей.
Здійснює контроль за виконанням угод, колективних договорів, а також громадський контроль за додержанням законодавства про працю, про оплату праці, і інше;

6.7.8. Представляє і захищає права й інтереси працівників при вирішенні питань:
- участі представників профспілки в управлінні виробництвом, а також у проведенні реорганізації, зміни форм власності чи власників підприємства та в процесі банкрутства або ліквідації підприємства;
- трудових відносин, забезпечення зайнятості, соціального захисту вивільнюваних і безробітних працівників галузі;
- режиму праці та відпочинку, тривалості робочого часу, рівня гарантій та забезпечення оптимального режиму відпочинку під час роботи, тривалості й порядку надання основної, додаткових і соціальних відпусток тощо;
- заміни чинних, розробки й запровадження нових норм і нормативів праці;
- визначення умов формування та збільшення обсягів фонду оплати праці на підприємствах галузі;
- встановлення мінімальних гарантованих розмірів основної заробітної плати в залежності від кваліфікації, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень, гарантованих розмірів доплат, надбавок, інших стимулюючих, компенсаційних і гарантійних виплат, а також матеріальної допомоги;
- здійснення громадського контролю за дотриманням власниками законодавства та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників та забезпечення їх спецодягом, спецвзуттям, засобами колективного та індивідуального захисту;
- розвитку соціальної сфери в галузях, культурно-побутового, медичного обслуговування, а також розвитку фізичної культури, спорту, туризму й оздоровлення членів профспілки та їхніх сімей;

6.7.9. Надсилає звернення та поширює відповідно до законодавства інформацію від органів виконавчої влади, організацій роботодавців та їх об’єднань, що стосуються результатів господарської діяльності підприємств, установ, організацій, трудових і соціально-економічних прав і інтересів працівників.
У разі виявлення порушень, невиконання роботодавцями, їхніми організаціями чи об’єднаннями законодавства, угод і колективних договорів, вносить подання про усунення цих порушень, оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до судових органів, державних органів нагляду за додержанням трудового законодавства.
Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на національному рівні в порядку, встановленому чинним законодавством, а саме:
- бере участь через своїх представників у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти);
- у разі необхідності організовує та проводить на національному рівні страйки, мітинги, інші акції згідно з чинним законодавством;

6.7.10. Інформує всі організаційні ланки та членів Профспілки про свою діяльність і діяльність об’єднань, до яких входить Профспілка;

6.7.11. Організовує навчання профспілкових кадрів і активу, узагальнює та поширює досвід профспілкової роботи, надає практичну і методичну допомогу організаційним ланкам Профспілки;

6.7.12. Щорічно розглядає і затверджує кошторис Центрального комітету Профспілки, здійснює контроль за його виконанням, визначає, структуру і чисельність апарату. Вносить та затверджує відповідні зміни до кошторису;

6.7.13. Встановлює й затверджує зразки профспілкових нагород, профспілкової символіки, які реєструються в порядку, передбаченому законодавством України, приймає рішення про представлення членів профспілки до нагород та інших відзнак;

6.8. Рішення з питань що потребують термінового врегулювання, можуть прийматися президією ЦК методом опитування.

6.9. Голова Профспілки:

6.9.1. Голова Профспілки підзвітний з’їзду Профспілки, Центральному комітету та Президії ЦК Профспілки;

6.9.2. Очолює Центральний комітет Профспілки, президію ЦК, ініціює скликання засідання Центрального комітету скликає засідання президії ЦК, пропонує їх порядок денний, дату і місце проведення, організовує їх підготовку, головує на них, підписує прийняті ними постанови і здійснює контроль за їх виконанням;

6.9.3. Організовує роботу Центрального комітету, президії ЦК Профспілки по виконанню програмних, статутних завдань, рішень з’їздів і Центрального комітету, здійснює контроль за їх виконанням;
6.9.4. Координує дії організацій Профспілки з проведення колективних заходів;

6.9.5. Представляє і відстоює інтереси членів Профспілки в органах державної законодавчої і виконавчої влади, відомствах, галузевих об’єднаннях підприємств, організаціях роботодавців і їх об’єднаннях, національних органах соціального партнерства, Федерації профспілок України, інших об’єднаннях профспілок в тому числі міжнародних та інших організаціях.
За рішенням президії Центрального комітету організовує і веде колективні переговори з Центральними органами виконавчої влади, відомствами, галузевими об’єднаннями підприємств, організаціями роботодавців і їх об’єднаннями щодо укладання галузевих угод, підписує їх, забезпечує контроль за їх виконанням.
Укладає інші угоди з питань статутної діяльності Профспілки в тому числі з міжнародними профспілками і їх об’єднаннями з подальшим затвердженням їх виборними органами Профспілки та забезпечує контроль за їх виконанням.

6.9.6. Скликає президію, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання з’їзду, Центрального комітету, президії ЦК.
Вносить пропозиції з’їзду, Центральному комітету щодо обрання, звільнення заступників, визначає їх функціональні обов’язки;

6.9.7. Інформує організаційні ланки та членів Профспілки про свою діяльність, діяльність Центрального комітету та президії ЦК Профспілки;

6.9.8. Розпоряджається коштами Центрального комітету в межах асигнувань, передбачених кошторисом. Несе персональну відповідальність за цільове використання коштів та інформує про це президію та ЦК Профспілки;

6.9.9. Затверджує штатний розпис у межах кошторису, формує виконавчий апарат Центрального комітету з числа висококваліфікованих спеціалістів, що мають відповідну освіту і професійну підготовку, визначає функціональні обов’язки працівників апарату, приймає та звільняє з роботи працівників апарату;

6.9.10. Підписує документи, здійснює заяви, надсилає звернення, клопотання, повідомлення від імені Профспілки;

6.9.11. Приймає рішення з окремих питань, що відносяться до компетенції Центрального комітету та президії ЦК Профспілки з подальшим затвердженням їх на черговому засіданні Центрального комітету, президії ЦК Профспілки;

6.9.12. Доручає здійснення окремих своїх повноважень заступнику або посадовим особам, організаціям Профспілки на основі виданих ним розпоряджень.

7. КОШТИ І МАЙНО ПРОФСПІЛКИ

7.1. Профспілка має повну фінансову незалежність, є власником коштів, майна, що знаходяться в її віданні, управлінні і необхідні для здійснення статутної діяльності.

7.2. Кошти і майно Профспілки утворюється:
- з членських профспілкових внесків;
- відрахувань підприємств і організацій на культурно-масову, спортивну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами, але не менше 0,3% від фонду оплати праці;
- з відрахувань на статутну діяльність від створених Профспілкою її організаціями фондів, кредитних спілок і підприємств;
- коштів та іншого майна, переданого у власність членами Профспілки, громадянами, органами державної влади й місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями або перейшло у власність на правах правонаступництва чи передачі корпоративних прав;
- коштів та майна, що надійшли від  реалізації корпоративних прав

Профспілки в результаті господарської діяльності створених за її участю підприємств, господарських товариств та організацій;
- коштів і майна набутого після реформування та ліквідації підприємств, установ, організацій та первинних організацій Профспілки;
- пасивних доходів;
- коштів та майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- благодійних грошових коштів і інших надходжень на статутну діяльність Профспілки, що не суперечить чинному законодавству.

7.3. Профспілка та її організаційні ланки можуть займатися необхідною господарською та фінансовою діяльністю шляхом утворення у встановленому законодавством порядку підприємств, установ, кредитних спілок, організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, вкладати вільні кошти на депозити в банках, займатися іншою діяльністю, що не заборонена чинним законодавством.

7.4. Щомісячні профспілкові внески сплачуються в розмірі 1% від суми доходів членів Профспілки.
За рішенням первинної організації члени Профспілки – пенсіонери, які не працюють, жінки, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шестирічного віку, ті, що тимчасово не працюють з інших поважних причин, можуть тимчасово звільнятися від сплати членських внесків.
Члени особистих селянських господарств, фермери інші особи, які займаються підприємницькою діяльністю і є членами Профспілки, сплачують членські внески один раз на рік у розмірі 1% від суми, зазначеної ними в декларації доходів, не пізніше одного місяця з дня подання декларації.
Для окремих категорій членів Профспілки за рішенням виборних органів вищої за статусом організації Профспілки може встановлюватися сплата профспілкових внесків у фіксованих розмірах.

7.5. Кошти Профспілки та її організацій зберігаються на їх рахунках в банківських установах.
За згодою первинних організацій Профспілки може здійснюватися централізація профспілкових коштів на рахунках виборних органів вищих за статусом організацій Профспілки, які ведуть їх бухгалтерський облік.
Щомісячні членські профспілкові внески інші кошти не являються власністю виборних органів організацій Профспілки, вони є колективною власністю всієї Профспілки.

7.6. Кошти, що надходять від членських профспілкових внесків та з інших джерел, спрямовуються на формування бюджетів організацій Профспілки, які забезпечують статутну діяльність усіх організаційних ланок і розподіляються за статтями кошторисів, затверджених відповідними виборними органами організацій Профспілки. У тому числі для здійснення виплат:
- на навчання профспілкових кадрів і активу;
- надання юридичної і матеріальної допомоги членам Профспілки;
- проведення колективних захисних дій Профспілки;
- створення спеціальних фондів;
- на матеріальне стимулювання профактиву (заохочувальні виплати, преміювання, надання матеріальної допомоги та інші виплати);
- забезпечення статутної діяльності керівних і виборних органів організацій Профспілки, утримання та оплату праці штатних працівників виборних органів;
- на оздоровлення;
- на відзначення професійних свят, ювілейних дат, проведення інших масових заходів;
- інші витрати.

7.7. Виконавчі виборні органи організацій Профспілки систематично звітують про використання коштів на засіданнях керівних виборних органів Профспілки, зборах, конференціях, з’їзді.

7.8. Первинні організації Профспілки для здійснення статутної діяльності залишають у своєму розпорядженні 50 відсотків від загальної суми отриманих членських внесків. Решта загальної суми членських внесків перераховується виборному органу вищої за статусом організації Профспілки.

У разі необхідності первинні організації Профспілки можуть залишати у своєму розпорядженні членські внески у більшому обсязі, але не більше 65 відсотків від загальної суми лише за рішенням виконавчого органу вищої за статусом організації Профспілки.
Місцеві (районні, міські) організації Профспілки, які входять до складу обласних, Кримської республіканської організацій Профспілки, для здійснення їх статутної діяльності перераховують їм не менше як 12 відсотків від загальної суми профспілкових внесків.
Організації Профспілки підприємств, їх виробничих об’єднань, установ і організацій, профобслуговування яких здійснюється Центральним комітетом Профспілки відраховують профспілкові внески у розмірах, встановлених президією ЦК.
Фінансування діяльності об’єднаних комітетів первинних організацій Профспілки здійснюється згідно Положення, затвердженого виборним органом вищої за статусом організації Профспілки.
Для забезпечення статутної діяльності Профспілки на національному рівні, сплати внесків до ФПУ, міжнародного об’єднання Профспілок обласні, Київська міська, Кримська республіканська організації Профспілки відраховують ЦК Профспілки не менше як 2% від загальної суми профспілкових внесків.

7.9. У разі, якщо організація Профспілки, без поважних причин не перераховує у встановленому розмірі профспілкових внесків протягом шести місяців, виборний орган вищої за статусом організації Профспілки приймає рішення про призупинення профобслуговування і встановлює термін погашення заборгованості.

Якщо у продовж цього терміну організація Профспілки не погасить заборгованість, вищий за статусом виборний орган приймає рішення про зняття організації профспілки з профобслуговування.
Керівники організацій Профспілки, які порушують встановлений порядок розподілу і відрахувань профспілкових внесків рішенням виборного органу вищої за статусом організації Профспілки притягуються до відповідальності аж до порушення у встановленому порядку питання про їх перебування на посаді.

7.10. Профспілка володіє, користується і розпоряджається коштами і майном, яке належить їй на правах колективної власності.
Рішення щодо управління і розпорядження коштами і майном, що знаходиться у колективній власності Профспілки приймається президією Центрального комітету;

7.11. У разі ліквідації або реорганізації організаційних ланок будь-якого рівня, конференція, збори, а в разі необхідності виборний орган вищої за статусом організації Профспілки приймають рішення про використання майна та коштів організації Профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

7.12. Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями Профспілки її організацій і виборних органів. Профспілка її організації та виборні органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями членів Профспілки.

7.13. Позбавлення Профспілки, її організацій права власності, а також права володіння та користування майном може мати місце лише за рішенням суду.

7.14. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчих органів Профспілки, підвідомчих їм підприємств, повнотою і своєчасністю надходження та використання членських профспілкових внесків здійснюють ревізійні комісії відповідних організацій Профспілки, ревізійна комісія Профспілки та виборні органи вищих за статусом організацій Профспілки.

7.15. Органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадові особи, роботодавці їх організації і об’єднання не можуть втручатися у фінансово-господарську діяльність Профспілки.

8. РЕВІЗІЙНІ КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКИ

8.1. Ревізійні комісії організаційних ланок Профспілки і Профспілки в цілому обираються на зборах, конференціях, з’їзді на термін повноважень відповідних виборних органів Профспілки і підзвітні органам, що їх обрали.
Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.
У винятковому випадку, коли з об’єктивних причин у складі ревкомісії залишилось менше 50% членів, обраних на з’їзді, конференції, керівний виборний орган відповідного рівня має право дообирати склад ревізійної комісії на своїх засіданнях.

8.2. Ревізійні комісії Профспілки її організаційних ланок відповідного рівня здійснюють контроль за виконанням профспілкового бюджету, правильністю й доцільністю використання коштів, майна організаціями Профспілки, веденням діловодства, обліку й звітності, своєчасним розглядом листів і заяв членів Профспілки у відповідних органах Профспілки.

8.3. Ревізійні комісії працюють під методичним керівництвом виборних органів вищих за статусом організацій Профспілки, які організовують їх навчання, систематично перевіряють виконання ними повноважень.
Ревізійні комісії звітують про свою діяльність на зборах, конференціях, з’їзді одночасно з відповідними виборними органами Профспілки.

8.4. Ревізійні комісії Профспілки всіх рівнів мають право проводити ревізії діяльності нижчих за статусом організаційних ланок Профспілки, залучати до своїх перевірок фахівців з відповідних напрямків роботи. На вимогу ревізійної комісії керівник організаційної ланки надає необхідні документи, пов’язані з діяльністю його організації.
У разі грубого порушення статутних норм, фінансово-господарської діяльності виборним органом Профспілки, ревізійна комісія має право порушити питання перед виборним органом вищої за статусом організації Профспілки щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

9. ПОСТІЙНО ДІЮЧІ МАНДАТНІ КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКИ

9.1. Мандатні комісії організаційних ланок Профспілки обираються на з’їздах, конференціях одночасно з виборами керівних виборних органів Профспілки на той же термін повноважень.

9.2. Мандатні комісії в період між з’їздами, конференціями проводять перевірку повноважень членів виборних органів Профспілки в разі обрання їх шляхом прямого делегування, а також у разі відкликання чи заміни членів виборного органу, вносять щодо них пропозиції на засідання відповідного органу Профспілки.

9.3. Засідання мандатної комісії проводяться в разі необхідності.

9.4. Положення про постійно діючі мандатні комісії затверджуються на засіданнях відповідних керівних органів.

10. ПРАВА ПРОФСПІЛКИ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

10.1. Профспілка, її організаційні ланки згідно з Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” набувають права юридичної особи з моменту затвердження Статуту. Організаційні ланки Профспілки мають свої рахунки в банківських установах, печатки і штампи встановлених зразків.

10.2. Повноваження, права і обов’язки Профспілки та її організаційних ланок, як юридичних осіб, реалізуються їх виконавчими виборними органами, які діють відповідно до законодавства та в межах прав, наданих їм цим Статутом.

11. Припинення діяльності Профспілки

11.1. Діяльність Профспілки може бути припинена за рішенням з’їзду або за рішенням суду.

11.2. Припинення діяльності Профспілки відбувається шляхом реорганізації або ліквідації. При реорганізації профспілки відбувається перехід всіх прав і обов’язків Профспілки до її правонаступників.

11.3. Ліквідація Профспілки проводиться призначеною з’їздом ліквідаційною комісією.

11.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Профспілки, здійснює розрахунки з дебіторами і кредиторами, проводить обов’язкові внески до бюджету, здійснює розрахунки з виборними і найманими працівниками.
Майно Профспілки, що залишається, спрямовується на цілі, що передбачені Статутом.

11.5. Ліквідація вважається завершеною, а Профспілка такою, що припинила свою діяльність з моменту анулювання свідоцтва про реєстрацію і виключення з Реєстру об’єднань громадян України у встановленому порядку з обов’язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Питання, що не знайшли врегулювання в цьому Статуті, вирішуються зборами (конференціями), на засіданнях комітетів (рад) у межах компетенції цих органів, а також згідно із законодавством.

12.2. Місце знаходження Центрального комітету Профспілки: м. Київ, майдан Незалежності,2.